Komunikat
  • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Ptasia grypa rozprzestrzenia się. Jak temu zapobiegać?

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, by zminimalizować ryzyko wystąpienia HPAI na terenie powiatu bełchatowskiego.
89e936ab1af480cb8fbeb534c0a342d0_XL
UWAGA! zagrożenie wystąpienia i rozprzestrzeniania się grypy ptaków !!! 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadeknieśności. 

Hodowco! 
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU -CHÓW PRZYZAGRODOWY 
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępuptaki dzikie; 
• przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem; 
• odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi; 
• przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem; 
• unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); 
• zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; 
• po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; 
• używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; 
• osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu. 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU 
• przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, podwarunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; 
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępuptaki dzikie; 
• zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych orazjesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich; 
• szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); 
• ' ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; 
• rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym; 
• wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; 
• obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; 
• rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa; 
• używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; 
• wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób; 
• brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI 
• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich; 
• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII 
• słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); 
• należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; 
• należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne); 
• nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; 
• nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); 
• jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce. 

Nieprzestrzeganie zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków. Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie. 
 
mat. PLW w Bełchatowie
← powrót