Komunikat
 • Przypominamy, że od 1 lutego 2023 r. obowiązują krótsze dyżury Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. We wtorki zarówno urząd jak i kasa czynne są do godz. 17. ∗
Sobota 24 lutego 2024

Wakat na stanowisku dyrektora w PZD

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Zarząd Powiatu w Bełchatowie informuje, że poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Lipowej 67 A w Bełchatowie na podstawie umowy na czas określony (zastępstwo). Osoby zainteresowane proszone są o składanie swoich dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów) w terminie do 18.01.2022 r.
dyrektorpzd
Osoba kandydująca na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie musi posiadać:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Dodatkowo mile widziana znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, posiadanie podstawowej wiedzy o ogólnych zasadach funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych, doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i kierowaniu personelem, znajomość zagadnień i przepisów m.in. w zakresie ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd Powiatu informuje, że zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności obejmuje:
 • zapewnienie kompleksowej realizacji zadań PZD,
 • organizacja i nadzór nad pracą PZD oraz reprezentacja na zewnątrz,
 • przygotowywanie projektu rocznego planu dochodów i wydatków PZD,
 • ustalanie planu pracy PZD,
 • ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników i kontrola ich wykonywania,
 • organizacja i koordynowanie całorocznego utrzymania dróg,
 • organizacja działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz wypełniony, własnoręcznie i czytelnie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie - zastępstwo” w terminie do 18 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Pabianickiej 17/19, 97-400 Bełchatów;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: bstachowicz@powiat-belchatowski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z zatrudnieniem osoby na stanowisko Dyrektora PZD w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO;
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO) oraz do ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO;
5) Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), jednak skorzystanie z tego prawa będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w naborze;
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w procedurze naboru, a w przypadku niewyłonienia kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
kwestionariusz (pdf) 0.02mb (Pobrań: 61)
kwestionariusz (odt) 0.01mb (Pobrań: 80)
← powrót